Parhaan kokonaisarvosanan antavat Ähtärin, Lapuan ja Kurikan asukkaat.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Etapin toimintaan

Parhaan kokonaisarvosanan antavat Ähtärin, Lapuan ja Kurikan asukkaat.

Asiakkaiden tyytyväisyys Lakeuden Etapin toimintaan on kasvanut. Jäteyhtiö saa juuri valmistuneen asiakastutkimuksen mukaan asiakkailtaan varsin hyvän kokonaisarvosanan 8,2, kun kaksi vuotta sitten arvosana oli 8,1.

Parhaan kokonaisarvion Etapin toiminnasta antoivat tutkimuksessa Ähtärin (8,5), Lapuan (8,5) ja Kurikan (8,4) asukkaat. Vastaajista 67 prosentilla on erittäin tai melko myönteinen kuva yhtiöstä, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava luku oli 64 prosenttia.

Jätehuollon kustannuksia pitää kohtuuhintaisina 53 prosenttia ja melko tai erittäin edullisina 17 prosenttia asiakkaista. Jätteenkuljetuspalveluihin asiakkaat ovat erittäin tai melko tyytyväisiä. Vain muutama prosentti ilmoitti tutkimuksessa olevansa tyytymätön.

Ekopisteitä ja jäteasemien palveluja käytetään

Ekopisteitä käyttäneiden määrä on kasvanut edellisen kyselyn 86 prosentista 93 prosenttiin. Ekopisteisiin asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi erittäin tai melko tyytyväisiä. Ekopisteiden riittävyyteen on melko tyytymätön 18 prosenttia vastaajista. Vastaajista 15 prosenttia on tyytymätön ekopisteiden ympäristön siisteyteen, minkä vastaajat katsovat kuitenkin olevan asiakkaiden itsensä aiheuttamaa.

Myös jäteasemien käyttäjämäärä on kyselyn mukaan kasvanut 79 prosentista 83 prosenttiin. Jäteasemiin ollaan pääasiassa tyytyväisiä. Jäteasemien aukioloaikoihin on tyytymätön 18 prosenttia vastanneista asiakkaista.

Vastaajat ovat erittäin tai melko tyytyväisiä Etapin puhelinpalveluun. Henkilökunnan saavutettavuuteen on tyytyväinen 89 prosenttia ja asioiden hoitumiseen puhelimitse 90 prosenttia vastaajista.

Vastanneista asiakkaista 84 prosenttia kertoi saavansa tietoa jätehuollosta Etapin tiedotuslehti Etappi-aviisin välityksellä. Valtaosa haluaa myös jatkossa saada tietoa tiedotuslehden kautta. Myös sanoma- ja paikallislehtien osuutta tiedonsaannissa pidetään tärkeänä.

Etapin nettisivuilta tietoa hakevien määrä oli noussut edellisen kyselyn 25 prosentista 36 prosenttiin. Sivuihin ollaan tyytyväisiä, 90 prosenttia vastaajista on tyytyväinen esimerkiksi tietojen löytymiseen sivuilta.

Asiakkaat kertovat lajittelevansa

Ensimmäistä kertaa asiakaskyselyssä kysyttiin kuntalaisten lajitteluaktiivisuutta. Vastausten perusteella lajittelu sujuu hyvin. Peräti 98 prosenttia vastaajista kertoo lajittelevansa kaikki tai ainakin osan jätteistään. Hämmästyttävää on se, että jotkut vastaajat ilmoittivat itse polttavansa jätteensä, mikä on kuitenkin jätehuoltomääräyksien mukaan täysin kiellettyä puuhaa.

Uutena asiana kysyttiin myös mahdollisten maksullisten lisäpalvelujen tarvetta. Noin 60 prosenttia tyytyisi nykyisiin palveluihin, mutta jonkin verran innokkuutta on esimerkiksi isojen esineiden noutopalveluihin, joita toivoi 13 prosenttia. Etappi onkin aloittanut tällaisen palvelun vuoden alusta.

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Lakeuden Etapin kotitalousasiakkaat yhdeksällä paikkakunnalla. Etapin asiakasrekisteristä poimittiin 1800 vastaajan tiedot, joille lähetettiin kyselylomake postitse. Kaikkiaan saatiin 675 vastausta. Vastausprosentiksi muodostui näin 38 prosenttia.

Kyselyn käytännön toteutuksesta ja tulosten käsittelystä vastasi Seinäjoen ammattikorkeakoulun Markkinatutkimuspalvelut.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, koulutus- ja neuvontapäällikkö Paula Haanpää puh. 050 387 3937