Toimintaamme ohjaavat toimipistekohtaiset ympäristöluvat, jotka asettavat vaatimuksia toiminnalle ja sen tarkkailulle. Lakeuden Etapin toimintajärjestelmässä on arvioitu merkittävät ympäristönäkökohdat ja niille on asetettu tavoitteet sekä toimintaohjelma, jolla pyritään parantamaan ympäristönsuojelun tasoa.

Vesien puhtauden varmistaminen

Jätehuoltokeskuksessa ja sen ulkopuolella ympäristövaikutuksia tarkkaillaan pinta- ja pohjavesinäytteiden avulla ympäristöluvan mukaisesti. Kaikki alueella syntyvät jätevedet ohjataan kunnan jätevedenpuhdistamolle. Puhtaat hulevedet ohjataan tasausaltaan kautta Meraojaan.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Biokaasulaitoksella tarkkaillaan säännöllisesti käsittelyprosessin tehokkuutta hajupitoisen ilman käsittelyssä.

Jätteistä aiheutuvia ympäristöriskejä vähennetään tarjoamalla kuntien asukkaille kaikkien yhdyskuntajätteiden vastaanottopalvelut. Erityisen tärkeää on vaarallisten jätteiden ohjaaminen turvalliseen käsittelyyn.

Kiinteistökohtaisella keräyksellä ja ekopisteillä ehkäistään roskaantumista ja edistetään jätteiden kierrätystä ja muuta hyötykäyttöä.

Tehokas logistiikka

Tehokkaalla logistiikalla pyritään pitämään jätteen kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä.