Uutta jätelakia täsmentävät asetukset tulivat voimaan loppuvuodesta. Etapin alueella tehdään nyt suunnitelmia jätehuoltopalveluiden saattamiseksi uuden lain mukaiseksi. Perustaksi laaditaan jätepoliittista ohjelmaa yhteistyössä omistajakuntien ja jätehuoltoviranomaisen kanssa. Tämän pohjalta jätehuoltojärjestelmää kehitetään uuden jätelain mukaiseksi toimialueella. Käytännössä muutos tarkoittaa jätteiden erilliskeräyksen lisääntymistä ja laajenemista pienemmille kiinteistöillekin sekä kerättävien jätelajien lisäämistä.

Uusi jätelaki tuli voimaan heinäkuussa 2021. Lain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja kierrätystä. Asukkaiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampia jätelajeja tullaan hakemaan kiinteistöiltä. Toimialueen kuntien asukkaille lakimuutos alkaa näkymään selvimmin vuonna 2023, jolloin vähintään 5 huoneiston kiinteistöjen jätekatoksissa kerättävien jätelajien määrä tulee lisääntymään.

 Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

 • Vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä tullaan 1.7.2023 alkaen keräämään 7 eri jätelajia: poltettava jäte, biojäte, kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset sekä keräyspaperi.
 • Poistotekstiilien alueellinen keräys käynnistyy vastaanottopisteillä vuoden 2023 alusta alkaen. Asiasta tulee tarkempaa tietoa myöhemmin.
 • Biojätteen erilliskeräys laajenee omakotitaloihin ja 1–4 huoneiston kiinteistöihin ainakin isoimmilla taajama-alueilla (Seinäjoki, Lapua, Ilmajoki ja Kurikka) viimeistään 19.7.2024. Keräyksen lopullisesta laajuudesta päättää Lakeuden jätelautakunta.
Linkki asetukseen (Finlex)

Jätelain asetuksista suuntaa Jätepoliittiselle ohjelmalle

Lakimuutosten pohjalta toimialueen kunnat, Lakeuden jätelautakunta ja Lakeuden Etappi valmistelevat parhaillaan uutta jätepoliittista ohjelmaa vuoteen 2030. Jätepoliittisella ohjelmalla linjataan alueellisen jätehuollon tavoitteita. Ohjelmaa käytetään pohjana uuden palvelujärjestelmän suunnittelussa.

Lue jätepoliittisen ohjelman luonnos

Jätehuoltopalvelujen kehittäminen Lakeuden Etapin toimialueella

Lakeuden Etapissa suunnitellaan jätehuoltopalvelujen kehittämistä uuden jätelain mukaiseksi. Tavoitteena on vastata kierrätystavoitteisiin kustannustehokkaasti asiakastarpeet ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Jätehuoltojärjestelmän valinta perustuu laskelmiin erilaisista vaihtoehdoista, asiakastutkimuksen tuloksiin ja jätepoliittiseen ohjelmaan. Vaihtoehtotarkastelun taustalla on jätelain muutokset ja niistä aiheutuvat lisääntyneet kuljetustapahtumat.

Eri vaihtoehdoissa tarkastellaan erilliskeräyksen laajuuden vaikutusta kustannuksiin, erilliskeräysasteeseen ja palvelutasoon. Kevään 2022 aikana jätehuoltojärjestelmä määritellään jätehuoltomääräyksiin yhdessä jätehuoltoviranomaisen kanssa. Asukkailta ja muilta sidosryhmiltä tullaan pyytämään mielipiteitä jätehuoltomääräysten lausuntovaiheessa. Uusien jätehuoltomääräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2022 ja uusi palvelujärjestelmä otetaan käyttöön jätelain siirtymäaikoja noudattaen ja porrastettuna alueittain.

  • Uuden palvelujärjestelmän muodostamisessa selvitetään, miten laajentunut erilliskeräys on järkevintä toteuttaa teknisesti, taloudellisesti ja kierrätystavoitteiden kannalta.
  • Käytännössä tutkitaan, miten laajentunut erilliskeräys toteutetaan erikokoisissa kiinteistöissä ympäristörasitteet ja kustannukset huomioon ottaen. Samalla pidetään huolta, ettei asukkaiden jätemaksu nouse kohtuuttomasti.
  • Lakeuden Etapin hallitus ja Lakeuden jätelautakunta ovat hyväksyneet valitun jätehuoltojärjestelmän mallin pohjaksi uusille jätehuoltomääräyksille ja palvelutasomääritykselle. Päätökset asiasta tullaan tekemään syksyllä.

Aikajana edellä mainituista muutoksista.


Pieni jätelakisanasto:

 • Syntypaikkalajittelu: Asukkaat lajittelevat jätetyypiltään erilaiset jätteet niiden syntypaikalla, esimerkiksi kotonaan.
 • Erilliskeräys: Jäteyhtiö kerää syntypaikkalajitellut jätteet erikseen kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten.
 • Kiinteistökeräys: Jätelajit kerätään suoraan kiinteistöiltä eikä esimerkiksi aluekeräyspisteiltä.
 • Tuottajavastuu: Tuottajavastuun alaisten tuotteiden ja pakkausten valmistajilla, maahantuojilla, etämyyjillä ja pakkaajilla on velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto ja kierrätys, kun tuotteet poistetaan käytöstä.
 • Kunnan järjestämä jätteenkuljetus: Etappi kilpailuttaa säännöllisesti kuljetusurakoitsijat alueittain, eikä asukkaiden itse tarvitse tehdä kilpailutusta. Tällöin reitit pystytään suunnittelemaan ympäristövastuullisiksi.