Muutaman vuoden sisällä jätehuollon palvelut kiinteistöille lisääntyvät merkittävästi, kun uuden jätelain mukaiset toimet laitetaan käytäntöön. Palvelu tulee lisääntymään kaikilla kiinteistöillä myös haja-asutusalueella, kun biojätteen erilliskeräystä ollaan laajentamassa kaikille kuntien asukkaille. Biojätteet noudettaisiin siis jatkossa myös omakotitaloilta asuinpaikasta riippumatta ja pakkausjätteitä tultaisiin myös keräämään yhä useammilta kiinteistöiltä. Päätökset tästä jätehuoltopalvelujen uudesta järjestelmästä tullaan tekemään syksyllä.

Etapissa kehitetään parhaillaan kiinteistöjen jätehuoltopalveluja uuden jätelain mukaiseksi yhdessä kuntien ja jätehuoltoviranomaisen kanssa. Tavoitteena on vastata lain tuomiin kierrätystavoitteisiin kustannustehokkaasti asiakastarpeet ja ympäristönäkökohdat huomioiden.
”Uuden palvelujärjestelmän muodostamisessa on selvitetty, miten laajentunut kierrätettävien jätteiden erilliskeräys on järkevintä toteuttaa niin teknisesti, taloudellisesti kuin kierrätyksen kannalta”, toimitusjohtaja Pekka Kontio valottaa uuden palvelujärjestelmän taustoja.
Palvelujärjestelmän valinta perustuu laskelmiin erilaisista vaihtoehdoista, asiakaskyselyn tuloksiin ja Jätepoliittiseen ohjelmaan, mikä on laadittu yhdessä alueen kuntien ja Lakeuden jätelautakunnan kanssa. Vaihtoehtotarkastelun taustalla on jätelain muutokset ja niistä aiheutuvat lisääntyneet kuljetustapahtumat.
Asukkailtakin on saatu vihreää valoa kiinteistökeräyksen lisäämisen puolesta. Etapin Taloustutkimuksella teettämän asiakaskyselyn mukaan noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että monipuolisempi jätekeräys kotipihalta lisäisi lajittelua. Yli puolet vastaajista haluaisi Etapin keräävän muovipakkauksia ja biojätteitä kotipihaltaan.

Mitä jätteitä kerättäisiin ja mistä?

Uuden palvelujärjestelmän eri toteutusvaihtoehtojen vertailussa on huomioitu viisi painopistettä, erilliskeräysaste, kustannukset, päästöt, yhteneväisyys ja palvelutaso. Lisäksi huomioitiin tekninen soveltuvuus. Vertailussa parhaimmaksi valikoituneessa mallissa kaikki saisivat jotain.

”Tällä mallilla tullaan saamaan tehokkaimmin lisättyä kierrätettävien jätteiden keräystä ja näin nostettua erilliskeräysastetta lisäämättä kohtuuttomasti kuljetusten aiheuttamia päästöjä. Uudella keräyskalustolla ja uudenlaisilla keräysvälineillä saataisiin useampia jätelajeja kerättyä samoilla kuljetusreiteillä”, Kontio tarkentaa.

Omakoti- ja paritaloille koko toimialueella tulisi uutena palveluna biojätteen erilliskeräys niin sanottuun kaksilokeroiseen astiaan, joista toisessa osassa kerätään poltettavaa jätettä ja toisessa biojätettä. Näin pystytään tyhjentämään molemmat jätelajit samalla kertaa jäteautolla, jossa on vastaavat lokerot. Biojätteen omatoiminen kompostointi säilyy edelleen vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle.
Vähintään kolmen huoneiston kiinteistöille taajamissa tulisi poltettavan jätteen ja biojätteen lisäksi myös lasi-, metalli-, kartonki-, ja muovipakkausten keräys kotipihaan. Tässä keräyksessä tullaan käyttämään niin sanottuja nelilokeroastioita, joissa kullekin jätteelle on oma lokeronsa. Vastaavasti sama lokeroilla varustettu jäteauto noutaa kaikki jätteet kerralla, jolloin päästöt eivät lisäänny, vaikka jätelajeja kerätään enemmän.
Kaikkein isoimmilta kiinteistöiltä, joissa on vähintään 10 huoneistoa, tullaan keräämään taajamissa poltettavan jätteen ja biojätteen lisäksi kaikki pakkausjätteet, mutta erillisillä keräysastioilla.

Miten edetään?

Lakeuden Etapin hallitus ja Lakeuden jätelautakunta ovat hyväksyneet esitetyn jätehuoltojärjestelmän mallin pohjaksi uusille jätehuoltomääräyksille ja palvelutasomääritykselle. Kuntien asukkaat ja muut sidosryhmät voivat vielä kertoa mielipiteensä jätehuoltomääräysten lausuntovaiheessa. Uusien jätehuoltomääräysten on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa 2022.
Uusi palvelujärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön jätelain siirtymäaikoja noudattaen ja porrastettuna alueittain. Erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan asteittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä. Voimaantulon aikataulu riippuu jätelajista sekä kiinteistön tyypistä ja sijainnista.