Ympäristölupa turvaa jätehuollon kehittämistoiminnot

Etappi sai uuden ympäristöluvan

Ympäristölupa turvaa jätehuollon kehittämistoiminnot

Lakeuden Etappi sai ympäristölupapäätöksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisilta (AVI) pitkän odotuksen jälkeen. Päivitetty lupahakemus jätettiin viranomaisille kesällä 2010, mutta alun perin koko lupaprosessi on käynnistetty jo vuonna 2006, jolloin hakemus jätettiin viranomaiskäsittelyyn.

Uutta ympäristölupaa varten jäteyhtiö kävi läpi myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Etappi haki ympäristölupaa jätehuoltotoimintojen kehittämiseen. Tähän mennessä kehittämistoimia on tehty aikaisemman ympäristöluvan ja ilmoittamismenettelyn turvin. Kaikista toimista on esitetty suunnitelmat valvovalle viranomaiselle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELYlle, ennen toimiin ryhtymistä.
Uuden ympäristöluvan mukaista toiminnan kehittämistä jätehuoltokeskuksessa on esimerkiksi hyödynnettävien jätteiden varastoinnin ja käsittelyn lisääminen energiana hyödyntämistä varten. Jätteet kuljetetaan jätehuoltokeskuksen siirtokuormausasemalta jätevoimalaan Mustasaareen, joka käynnisti toimintansa loppukesällä 2012. Etappi varautui lupahakemuksessa myös jätevoimalassa syntyneen pohjatuhkan vastaanottoon ja käsittelyyn jätehuoltokeskuksessaan.

Uudessa ympäristöluvassa ei ole hyväksytty puhdistamolietteen varakäsittelyjärjestelmän käyttöönottoa Etapin jätehuoltokeskuksessa, jota Etappi haki. Varakäsittelyä tarvitaan esimerkiksi biokaasulaitoksen huoltokatkoksia varten. Etappi on jättänyt tästä valituksen turvatakseen lietteen asianmukaisen käsittelyn kaikissa tilanteissa.
Ympäristön ja myös lähinaapureiden kannalta myönteisiä seikkoja jätehuoltokeskuksen toimintojen kehittämisessä on esimerkiksi jätevoimalan käyttöönotosta johtuva jätemäärän väheneminen loppusijoitusalueella. Ennen kaatopaikalle loppusijoitukseen mennyt kuntien asukkailta kerättävä poltettava jäte kuljetetaan nyt jätevoimalaan energiana hyödynnettäväksi, jolloin kaatopaikalle päätyy kotitalouksista enää hyvin vähän jätettä. Tämä näkyy jo nyt esimerkiksi siinä, että aikaisemmin kaatopaikkaa kiertäneiden lokkien määrä on vähentynyt huomattavasti.

Etapin uusi ympäristölupa saa lainvoiman sen jälkeen, kun valitusprosessit on käyty läpi. Etapin oman valituksen lisäksi ympäristöluvasta on jätetty yksi valitus.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, ympäristöinsinööri Mirva Hautala, puh. 044 5744933