Lakeuden Etapin toimialueella valmistellaan Jätepoliittista ohjelmaa vuoteen 2030 saakka yhteistyössä toimialueen kuntien, Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etapin kesken. Jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat ilmaisevat yhteisen näkemyksensä jätehuollon pitkän linjan kehittämisestä ja sitoutuvat toimimaan kiertotalouden edistämiseksi.

Tavoitteena on kiertotalouden edistäminen sekä asukas- ja ympäristölähtöisten jätehuoltopalvelujen kehittäminen niin, että vastataan myös jätelain vaatimuksiin oman toimialueen olosuhteet huomioiden.
Kiertotaloutta edistetään vähentämällä jätteen määrää sekä nostamalla kierrätysastetta.

Vähennetään jätettä

Kuntien asukkaille viestitään monikanavaisesti jätteen vähentämisen keinoista ja kannustetaan asukkaita kestäviin kulutustottumuksiin, vähentämään ruokahävikkiä, lisäämään yhteiskäyttöä, lainausta ja vuokrausta sekä korjaamaan vanhaa. Kunnat edistävät ruokahävikin vähentämistä omissa laitoksissaan.

Kunnat pyrkivät vähentämään rakennustoiminnassa syntyvää jätettä omassa toiminnassaan. Myös kuntien tarjoamia vuokraus- ja lainauspalveluja sekä korjauspajatoimintaa kehitetään. Etappi ja kunnat huomioivat jätteen vähentämisen myös tekemällä kestäviä ja vastuullisia hankintoja.

Nostetaan kierrätysastetta

Jätehuoltojärjestelmän uudistamisen tautalla on syntypaikkalajittelun ja kierrätyksen tehostaminen kierrätystavoitteiden mukaiseksi. Kiinteistökohtainen erilliskeräysjärjestelmä suunnitellaan kierrätystä edistäväksi ja kustannustehokkaaksi. Pakkausjätteiden keräys toteutetaan yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa. Biojätteen kierrätysaste pyritään nostamaan lisäämällä kiinteistökohtaista erilliskeräystä vähintään jätelain mukaisesti. Myös omatoimiseen kompostointiin kannustetaan kierrätysasteen nostamiseksi. Kuntien ja jäteyhtiön hankinnoissa edistetään materiaalien kierrätystä ja kierrätysmarkkinoiden kehittymistä.

Kehitetään palveluja

Jätehuollon palveluja kehitetään asukas- ja ympäristölähtöisesti tavoitteena tyytyväinen asiakas ja vastuullinen jätehuoltojärjestelmä. Kiinteistökohtainen jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti asukkaita palvellen. Kustannustaso pidetään kohtuullisena ja asiakkaita kannustavana.

Alueellisia palveluita kehitetään helposti saavutettaviksi, tavoitteena on vaivattomasti ja joustavasti käytettävissä olevat palvelut. Jäte- ja lietekuljetukset hoidetaan tehokkaasti ja ympäristövaikutukset minimoiden, optimoiden kuljetusreittejä ja suosimalla uusiutuvia polttoaineita.

Taustalla jätelain muutos

Jätepoliittisen ohjelman taustalla on kesällä 2021 voimaan tullut jätelainsäädännön uudistus. Uudistuksessa annettiin kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille uusia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Muutokset edellyttävät toimialueella tulevan jätehuoltojärjestelmän vaihtoehtojen selvittämistä ja yhteistä linjausta jätehuollon alueellisista suuntaviivoista.

Jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmässä on edustajat toimialueen kunnista, Etelä- Pohjanmaan ELY-keskus, Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry, Suomen Omakotiliiton Pohjanmaan Piiri ry ja Lakeuden Etappi Oy. Lakeuden jätelautakunta koordinoi ohjelmatyötä.

Mielipiteet jätepoliittisesta ohjelmaluonnoksesta voi lähettää:
sähköpostilla osoitteeseen jatelautakunta@ilmajoki.fi
kirjeenä: Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki

Lue jätepoliittisen ohjelman luonnos Lue taustaa jätelakimuutoksesta