Lakeuden Etapin vetämä eRoves -hanke selvitti mahdollisuuksia muodostaa Rahkolan (Roveksen teollisuusalueen laajennus) teollisuusalueelle energiaomavarainen yritysyhteisö, joka tuottaisi ja käyttäisi uusiutuvaa energiaa Seinäjoelle nousevan uuden kierrätysaseman ympäristössä. Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:n tukemalla hankkeella tutkittiin muun muassa uusiutuvan energian tuotantoa, varastointia ja jakelua teollisuusalueen mittakaavassa.
eRoves -hankkeen selvityksen mukaan energiaomavarainen yritysyhteisö olisi teknisesti mahdollinen toteuttaa, mutta taloudellisessa mielessä se ei olisi järkevää. Näin toteaa hanketta vetänyt projektipäällikkö, energiatekniikan DI Sami Tuomisto. Hänen mukaansa uusiutuvien energianlähteiden käytölle ei nykyään ole juurikaan tekniikkaan liittyviä rajoitteita, mutta voimassa oleva sähkömarkkinalaki ei mahdollista kustannustehokkaasti toimivan mikroverkon perustamista Rahkolan alueelle.
”Laki asettaa keskitetyn sähköntuotannon Rahkolan alueella kutakuinkin samaan asemaan kuin alueen ulkopuolella”, hän sanoo.

Sähkönsiirron mikroverkko tarpeellinen

Paikallisen energian pientuotannon tulisi Tuomiston mukaan olla hinnaltaan kilpailukykyistä. Tämä edellyttäisi sitä, että alueen uusiutuvan energiantuotannon energiansiirtoverkot toimisivat mahdollisimman kustannustehokkaasti myös sähkönsiirron osalta.
”Lämpöverkon rakentaminen alueelle on jo nyt mahdollista, mutta energiaomavarainen yritysyhteisö tarvitsisi tämän lisäksi myös sähkönsiirron mikroverkon, jotta energiantuotanto alueella olisi kustannustehokasta ja energian jakelu riittävän kattavaa”, Tuomisto selvittää.
Mikroverkon rakentaminen alueelle on nykylainsäädännön mukaan kuitenkin käytännössä mahdotonta, joten yritysyhteisön yksi perustamistapa voisi hänestä olla vaiheittain rakennettava uusiutuvan energian tuotantojärjestelmä.
”Jo nyt alueella voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä kiinteistökohtaisesti uusiutuvien energianlähteiden avulla. Sähkömarkkinalain mahdollisesti muuttuessa, kiinteistökohtainen sähköntuotanto voitaisiin kytkeä alueen mikroverkkoon ja täydentää tarvittaessa keskitetyllä sähköntuotannolla”, Tuomisto esittää. Tällöin alueelle olisi hänen mukaansa mahdollista rakentaa myös keskitettyä sähkönvarastointikapasiteettia.

Kiinteistökohtainen hybridivoimala kierrätysasemalle

Pari vuotta kestäneen eRoves -hankkeen lähtökohtana oli Lakeuden Etapin Seinäjoelle rakentaman kierrätysaseman ympärille kaavailtu omavaraista energiaa käyttävä ja tuottava yritysyhteisö. Ajatuksena oli, että resurssitehokas infra voisi toimia myös vetovoimatekijänä alueelle tuleville yrityksille, niin että lähellä tuotettu energia olisi yrityksille myös taloudellinen etu. Kierrätysaseman on määrä valmistua vuoden 2021 aikana.
Hankkeessa suunniteltiin kiinteistökohtaiseen energiantuotantoon soveltuva aurinkosähköstä, tuulivoimasta ja maalämmöstä koostuva energiantuotannon hybridivoimala Seinäjoen kierrätysasemalle. Pientuuliturbiineilla toteutetulla tuulivoimalalla voidaan täydentää aurinkovoimalan sähköntuottoa pimeiden talvikuukausien aikana.

Lue eRoves-hankkeen loppuraportti

 

Lisätietoja:

eRoves-hanke, projektipäällikkö Sami Tuomisto puh. 050 303 9937

Seinäjoen kierrätysaseman rakennushanke, projektijohtaja Ilkka Letonsaari puh. 040 774 8522

Lue Etappi-aviisin artikkeli ”Seinäjoen kierrätysaseman rakentaminen käynnissä”